خدمات پس از فروش

شرکت پنجره آریا منظر پس از نصب و تحویل پروژه ها در فواصل زمانی دوره ای  و در صورت نیاز مشتریان و به صورت رایگان نسبت به بازدید از محصول نصب شده اقدام مینماید .

و در این راستا اگر نیاز به ریگلاژ و یا تعویض قطعه ،  یراق  و یا توری باشد این موضوع انجام خواهد شد .