پروزه خیابان اسکندرزاده

پروزه خیابان اسکندرزاده

اجراء شده با پنجره های قوسی و یراق آلات آلمان