پروزه خیابان وفا آذر – بلوار فردوس

پروزه خیابان وفا آذر – بلوار فردوس

اجراء شده با پنجره های قوس . سال ۱۳۹۲