پروژه آیت آل.. کاشانی – خیابان مهران

پروژه آیت آل.. کاشانی – خیابان مهران

اجراء شده با پنجره های Curve .  سال ۱۳۹۰