پروژه بوستان دوم – آقای سراج پور

پروژه بوستان دوم – آقای سراج پور

اجراء شده با پروفیل سفید و یراق آلات آلمان – سال ۱۳۹۵