پروژه خیابان شهبازپور- منطقه آریاشهر

پروژه خیابان شهبازپور- منطقه آریاشهر

اجراء شده با پنجره های CURVE  در سال ۱۳۹۰