پروژه خیابان گلدشت – پیامبر شرقی

پروژه خیابان گلدشت – پیامبر شرقی

اجراء شده با یراق الات siegenia  در سال ۱۳۹۰