پروژه خیابان گلدشت

پروژه خیابان گلدشت

اجراء شده با یراق آلات آلمان و شیشه های برنز رفلکس