پروژه خیابان گلستان دوم

پروژه خیابان گلستان دوم

اجراء شده با پنجره های قوسی سفید و یراق آلات آلمان