پروژه خیابان گلستان سوم

پروژه خیابان گلستان سوم

اجراء شده به صورت curtain wall در سال ۱۳۸۹