پروژه گلستان دوم – منطقه صادقیه

پروژه گلستان دوم – منطقه صادقیه

اجراء شده در سال ۱۳۹۱