پروژه گلستان سوم

پروژه گلستان سوم

پنجره ها اجراء شده به صورت curtain wall